Initiative to break California into 3 states to go on November ballot